Szegedi ügyvéd

Az új Ptk hatályba lépéséhez kapcsolódóan szövetkezeteket érintő lényeges változásokról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségekről, és azok teljesítési határidejéről

A szövetkezet

A Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett szövetkezet a Ptk. hatálybalépését követő első alapszabály-módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a közgyűlési határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

 

A szövetkezetnek a Ptk. rendelkezéseit

a) fenti döntés időpontjától, ennek hiányában

b) 2015. június 15-étől

kell alkalmaznia és ezt követően alapszabálya nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.

 

Az alapszabályt a Ptk.-val összefüggésben nem kell módosítani, ha

a) annak módosítása csak abból az okból volna szükséges, hogy az alapszabály - általános hivatkozásként - a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezéseire utal.

b) az a szövetkezet egyszemélyi vezető tisztségviselőjét ügyvezető elnökként, illetve a vagyoni hozzájárulásról szóló iratot részjegyként nevesíti.

 

Amennyiben azonban az alapszabály egyéb okból módosul, a szövetkezet köteles

a) az Sztv.-re utalás,

b) illetve az ügyvezető elnökként való nevesítés tekintetében a változást is azon átvezetni.

 

Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani az az új Ptk rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről döntő szövetkezeti határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó alapszabály-módosítás kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén e bekezdés nem alkalmazható.

 

Az új Ptk 3: 326.§-a értelmében:

(1) A szövetkezet nem természetes személy tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám húsz százalékát; a szövetkezetnek a szövetkezeti formában működő jogi személy tagjait a nem természetes személy tagok számítása során figyelmen kívül kell hagyni.

(2) A szövetkezet személyes közreműködést nem vállaló tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám negyedét.

(3) A szövetkezet egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása nem haladhatja meg a tőke tizenöt százalékát; a nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege nem haladhatja meg a tőke harmadát.

(4) Nem lehet a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni.

 

A fenti, szövetkezeti tagsággal összefüggő korlátozásokat a Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett szövetkezet esetében nem kell alkalmazni, azonban a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontját követően e szövetkezet tagsága, illetve a tagok vagyoni hozzájárulása nem változtatható meg úgy, hogy a tagok számának, illetve vagyoni hozzájárulásának aránya a Ptk. 3:326. §-ában foglaltaktól - a változást megelőző állapothoz képest - nagyobb arányban térjen el.

 

Azon szövetkezetet, amely ezen alcím szerinti kötelezettségének határidőn túl tesz eleget, a cégbíróság a bejelentési kötelezettség késedelme miatt pénzbírsággal sújtja.

vissza